Πληθυσμιακή αφθονία, δρόμοι και υψόμετρο επιδρούν στην κατανομή των προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV

Η οικολογία προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV διερευνήθηκε στη Μακεδονία και η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Basic & Applied Ecology.

Sokos C., Touloudi A., Giannakopoulos A., Papaspyropoulos K.G., Tsokana C.N., Birtsas P., Billinis C. 2018. Population density, roads and altitude influences on spatial distribution of hares positive to EBHSV. Basic and Applied Ecology: 31, 82-91. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179117303985

Περίληψη

Η κατανόηση της οικολογίας των προσβεβλημένων ζώων διευκολύνει την εκτίμηση του κινδύνου του νοσήματος και είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της άγριας ζωής. Σε μεσογειακά οικοσυστήματα συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν 250 λαγοί (Lepus europaeus) με RT-PCR για τον εντοπισμό του ιού (EBHSV). Χρησιμοποιήθηκαν πολυμεταβλητές στατιστικές και GIS για την εκτίμηση των χωρικών προτύπων των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ως καθοριστικών παραγόντων της θετικότητας στον EBHSV. Η έρευνα έδειξε ότι οι προσβεβλημένοι με EBHSV λαγοί είχαν ευρεία κατανομή ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές. Ωστόσο, ο επιπολασμός της λοίμωξης ήταν υψηλότερος σε περιοχές με υψηλότερη αφθονία λαγού, πιο κοντά στα ασφαλτοστρωμένα οδικά δίκτυα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ο χάρτης κινδύνου αποκάλυψε τη δυνητική κατανομή των λαγών που έχουν μολυνθεί με EBHSV. Η διαχείριση της θήρας και των απελευθερώσεων λαγών εξετάζεται επίσης για τη διατήρηση του πληθυσμού.

Διαχειριστικές εφαρμογές: λήψη διαχειριστικών μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του νοσήματος.

Abstract

Understanding of the ecology of infected animals facilitates disease risk assessment and is also crucial for wildlife conservation. Relatively little is known about the spatial distribution of infected wild mammals in relation to environmental factors. In neighboring Mediterranean ecosystems 250 European brown hares (Lepus europaeus) were collected and examined with RT-PCR to detect European Brown Hare Syndrome Virus (EBHSV). Multivariate statistics and Geographical Information System (GIS) analysis were applied to estimate spatial patterns of biotic and abiotic factors and human activities as determinants of EBHSV positivity. Hare population abundance was estimated using faeces counts and belt drive censuses. The study showed that EBHSV infected hares had widespread distribution even in isolated areas. However, EBHSV infection prevalence was higher in areas with higher hare abundance, closer to paved road networks and at lower altitudes. The risk map revealed the potential distribution of EBHSV-infected hares. This study shows that host abundance and landscape influence the ecology of the disease, a finding that should be taken into account in future studies. The management of harvest and restocking of hares is also discussed for population conservation.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά άρθρα