Μια επιστημονική προσέγγιση απαγόρευσης της θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Το σύστημα απαγόρευσης της θήρας της Βρετανίας σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών

Η Βρετανία έχει ομοιότητες με την Ελλάδα ως προς την εκτεταμένη παραλιακή ζώνη και στο ότι και αυτή χρησιμοποιείται από τα μεταναστευτικά πτηνά για διαχείμαση. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πως σε αυτή τη χώρα με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και τις καλά στελεχωμένες υπηρεσίες διαχειρίζεται το θέμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της θήρας.

Στη Βρετανία η χώρα έχει χωριστεί σε επαρχίες. Σε κάθε επαρχία στην παραλιακή ζώνη έχουν οριστεί μετεωρολογικοί σταθμοί. Σε κάθε τέτοιο σταθμό μετρώνται η θερμοκρασία αέρα και η θερμοκρασία στο επίπεδο της ποώδους βλάστησης. Εξυπακούεται ότι όταν υπάρχει παγετός σε αυτούς τους παραλιακούς σταθμούς οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες στο εσωτερικό της χώρας. Το μικροκλίμα έχει επίσης τη σημασία του και οι σταθμοί αυτοί δεν επιλέχθηκαν τυχαία, ακόμα έχει οριστεί αναπληρωματικός σε περίπτωση βλάβης του κύριου σταθμού.

Ένας σταθμός θεωρείται ότι έχει παγετό εάν καταγραφεί ελάχιστη θερμοκρασία αέρα του 24ωρου κάτω από +1° C και μια ελάχιστη θερμοκρασία ποώδους βλάστησης κάτω από -2°C. Μια επαρχία θεωρείται ότι είναι σε «ημέρα δυσμενών καιρικών συνθηκών ΗΔΚΣ» για τα θηρεύσιμα είδη αν στους περισσότερους από τους μισούς Μετεωρολογικούς Σταθμούς της επαρχίας εκδηλώθηκαν οι ανωτέρω θερμοκρασίες εντός του 24ωρου.

Μετά από επτά συνεχόμενες ημέρες ΗΔΚΣ σε μια συγκεκριμένη επαρχία η Ομοσπονδία των κυνηγών καλεί τα μέλη της να προβούν σε ενέργειες εθελοντικού περιορισμού της δραστηριότητάς τους όπου οι τοπικές συνθήκες το δικαιολογούν.

Μετά από δεκατρείς συνεχόμενες ΗΔΚΣ, η αρμόδια υπηρεσία προσεγγίζει τον υπουργό περιβάλλοντος για την εφαρμογή του νόμου αναστολής της θήρας των υδρόβιων και εδαφόβιων θηρευσίμων πτηνών στη συγκεκριμένη επαρχία. Αν η κακοκαιρία συνεχίζεται, την 15η ημέρα απαγορεύεται η θήρα των υδρόβιων, παρυδάτιων και εδαφόβιων μεταναστευτικών πτηνών (πάπιες, χήνες, φαλαρίδα, νερόκοτα, μπεκατσίνι και μπεκάτσα) με διάρκεια απαγόρευσης δεκατέσσερις ημέρες, αλλά συνήθως αυτό αναθεωρείται. Τα υπόλοιπα είδη θηρεύσιμων ειδών μπορούν να θηρεύονται κανονικά.

Η παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει ότι τα αυστηρά κριτήρια των χαμηλών θερμοκρασιών πληρούνται κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του 14ημέρου. Σε ένα τυπικό χειμώνα αυτό δεν συμβαίνει.

Εάν εφαρμόζονταν το βρετανικό σύστημα στην Ελλάδα, σε μεγάλο μέρος της χώρας δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί η θήρα σήμερα 12/1/2017 και ούτε βεβαίως για όλα τα θηράματα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι πάνω από +1° C στις περισσότερες παράκτιες περιοχές.

 

Περισσότερα:

Ellis, M. B. (2012). Management of waterfowl shooting during periods of severe weather in the UK. Animal Biodiversity and Conservation35(2), 171-174.

Καραμπατζάκης Θ., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2007. Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 13ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καστοριά 7–10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 381–388. https://www.agriapanida.gr/test/2011/01/31/hunting-and-severe-weather/  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά άρθρα