Θήρευση λαγών σε διαφορετικούς οικοτόπους

Στην κάτωθι δημοσίευση εξετάστηκε η κάρπωση και οικολογία του λαγού σε οικοσυστήματα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Wildlife Research.

Sokos, C.K., A. Giannakopoulos, K. G. Papaspyropoulos, A. Touloudi, P. K. Birtsas, V. Spyrou, G. Valiakos, C. Tsokana, A. I. Sfougaris, and C. Billinis. (2016). Hare harvest and EBHS virus prevalence in differently populated Mediterranean ecotopes. European Journal of Wildlife Research. 62(6): 695-700. https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-016-1047-4

Περίληψη

Σε αυτή τη μελέτη, συσχετίζεται η αφθονία των λαγών, η κάρπωσή τους και η προσβολή τους με τον ιό του Ευρωπαϊκού Συνδρόμου (EBHSV) λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα των οικοτόπων σε κοντινές περιοχές στα μεσογειακά οικοσυστήματα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν επτά διαφορετικοί οικότοποι σε μια περιοχή 6601 km2. Συνολικά 291 λαγοί που θηρεύτηκαν από κυνηγούς κατά τις περιόδους κυνηγιού συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. Καταγράφηκε ο οικότοπος όπου εντοπίστηκε ο κάθε λαγός και εκτιμήθηκε η αφθονία σε κάθε οικοτόπου.

Η μεγαλύτερη κάρπωση ανά μονάδα επιφάνειας καταγράφηκε σε περιοχές με μωσαϊκό σιτηρών και ξυλώδη βλάστηση. Ωστόσο, η πυκνότητα του πληθυσμού των λαγών ήταν υψηλότερη σε θαμνότοπους και ελαιώνες. Το υψηλότερο ποσοστό προσβολής από EBHSV καταγράφηκε σε ελαιώνες, ακολουθούμενη από μικτές καλλιέργειες, θαμνώνες και το μωσαϊκό. Η κάρπωση και το ποσοστό προσβολής από EBHSV σχετίζονταν με την αφθονία των λαγών, ωστόσο τα δύο πρώτα δεν σχετίζονταν μεταξύ τους. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ο οικότοπος έχει μεγαλύτερη επίδραση για την πληθυσμιακή πυκνότητα των λαγών και την κάρπωση σε σχέση με την προσβολή από EBHSV. Η ταξινόμηση των οικοτόπων ως ενδιαιτήματα των λαγών και η εκτίμηση της κάρπωσης και της νόσου του EBHSV θα μπορούσε να συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες διαχείριση της κάρπωσης, της βελτίωσης των ενδιαιτημάτων και των μέτρων ελέγχου των νοσημάτων του λαγού. (Διεξήχθη στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής)

Διαχειριστικές εφαρμογές: βελτίωση των ενδιαιτημάτων, χωρικές απαγορεύσεις θήρας, πρόληψη και προστασία από νοσήματα

Abstract

Brown hare (Lepus europaeus) is an important widely distributed game species. The ecological conditions of its distribution and the population density are being studied with respect to hunting economics and the species management. In this study, we aimed to establish a connection between the hare harvest, the hare abundance and the occurrence of European brown hare syndrome virus (EBHSV) infection in hares in Hellas (Greece). Taken into consideration the variability of the ecotopes in nearby areas in the Mediterranean ecosystems, this study was carried out in seven different ecotopes in an area of 6601 km2. In overall, 291 hares harvested by hunters during the hunting periods were included in this study. The ecotopes where the hares were harvested were recorded, and the hare abundance was estimated in each ecotope. RT-PCR was used for the detection of EBHSV infection in hares. The greatest harvest per unit area was recorded in areas with mosaic of cereals and woody vegetation. However, the hare population density was higher in shrublands and olive groves. The higher EBHSV infection prevalence was recorded in olive groves, followed by mixed cultivations, shrublands and mosaic. Hare harvest and EBHSV infection prevalence were related with the hare abundance, while hare harvest and EBHSV infection prevalence were not related with each other. Our findings suggest that ecotope has a higher influence as a limiting factor for hare population density and harvest than the EBHSV infection. The classification of ecotopes as hare habitats and the estimation of hunting harvest and disease prevalence could contribute to a more effective and site-specific management of harvest, habitat improvement priorities and disease control measures.

Keywords

Land uses, Hare habitat, Population density, Ecology of diseases, Farming and wildlife, Hunting management 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά άρθρα