Επιδρούν οι καιρικές συνθήκες και η σελήνη στις καταγραφές θηλαστικών με προβολέα; Η περίπτωση του λαγού σε μεσογειακό οικοσύστημα.

Στην κάτSpotlightingωθι δημοσίευση εξετάζεται η μέθοδος καταγραφής θηλαστικών με προβολέα τη νύχτα. Βρέθηκε ότι στην περίπτωση του λαγού, παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το φεγγάρι δεν έχουν σημαντική επίδραση, εκτός από την περίπτωση του ανέμου. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Applied Ecology & Environmental Research.

Sokos C., Papaspyropoulos K.G., Birtsas P., Giannakopoulos A., Billinis C. 2015. Do weather and moon have any influence on spotlighting mammals? The case of hare in a Mediterranean ecosystem. Applied Ecology & Environmental Research 13(4): 925-933.

Περίληψη

Η νυκτερινή καταγραφή με προβολέα είναι μια κοινή τεχνική για πολλά είδη θηλαστικών. Η επίδραση των αβιοτικών παραγόντων μπορεί να είναι σημαντική για τον κατάλληλο σχεδιασμό των απογραφών, ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν έχει εξεταστεί επαρκώς σε σχέση με αβιοτικούς παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το φεγγάρι. Εξετάσαμε την επίδρασή τους για ένα είδος για το οποίο πραγματοποιούνται πολλές έρευνες, το λαγό (Lepus europaeus). Οι καταγραφές διεξήχθησαν σε συγκεκριμένες νυκτερινές ώρες και διαδρομές σε τρεις ορεινές περιοχές της Μεσογείου, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του έτους, σε διάφορες φάσεις της σελήνης και κάτω από μια ποικιλία καιρικών συνθηκών. Η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, επηρέασαν τις μετρήσεις, με τους ισχυρότερους ανέμους να μειώνουν τις καταγραφές ανήλικων λαγών, επίσης πιο πολλοί λαγοί μετρήθηκαν όταν ο άνεμος φυσούσε από το λαγό προς το όχημα. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές επιδράσεις από τους άλλους παράγοντες, κάτι που πιθανόν να οφείλεται στο έντονο ανάγλυφο και πυκνή βλάστηση των υπό μελέτη περιοχών.

Abstract

Nocturnal spotlight survey is a common census technique for many mammal species. The influence of abiotic factors may be essential for the appropriate design of censuses, however this method has not been examined sufficiently in relation to abiotic factors such as weather conditions and the moon. We tested their influence for a commonly counted species, the brown hare (Lepus europaeus). Spotlight surveys were conducted at certain night time and transects in three upland Mediterranean areas, at different times of the year, different moon phases and under a variety of weather conditions. Wind speed and direction had an influence on hare counts with stronger winds resulted in fewer juvenile hares being observed, and more hares were counted when wind was blowing from the hare towards the vehicle. No significant effects were found from the other factors probably due to the intense relief and thick vegetation of the studied areas.

Keywords: activity, abundance, census method, lagomorphs, mammals.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά άρθρα