Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη θήρα: μια περίπτωση σε μεσογειακό οικοσύστημα

creta houndsPapaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Birtsas P.K. 2014. The impacts of a forest fire on hunting demand: a case study of a Mediterranean ecosystem. iForest – Biogeosciences and Forestry: [online 2014-05-12] URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor0799-007

Abstract

The present study attempted to estimate the socioeconomic impacts on hunting demand caused by a 2006 wildfire on a typical Mediterranean ecosystem in Greece (Kassandra peninsula). A questionnaire administered to a sample of local hunters was used to test the hypothesis that the wildfire and the consequent hunting ban, which was used by the Greek Forest Service as a measure for wildlife protection, posed a significant impact on the demand of hunters for hunting licenses and hunting trips. Using questionnaires as a source of information it was assessed what these impacts meant for the economy, either on local, or national scale, by estimating the income elasticity of demand for hunting licenses in the area of Kassandra and the expenses for hunting excursions before and after wildfire. It was observed that hunters attempted to preserve their activity despite the excessive hunting restrictions. Implications for hunting management and policy decision making were examined.

Key words: Elasticity of Demand, Hunters, Hunting Management, Wildfires, Greece

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη θήρα: μια περίπτωση σε μεσογειακό οικοσύστημα

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις επιπτώσεις στη δραστηριότητα της θήρας από μια μεγάλη πυρκαγιά το 2006 στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Με τη χρήση ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις της εισοδηματικής ελαστικότητας της ζήτησης για άδειες κυνηγιού στην περιοχή της Κασσάνδρας και τα έξοδα για κυνηγετικές εξορμήσεις πριν και μετά την πυρκαγιά. Παρατηρήθηκε ότι οι κυνηγοί προσπάθησαν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους παρά τους υπερβολικούς περιορισμούς στο κυνήγι, ωστόσο οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ήταν σοβαρές τόσο από την πυρκαγιά όσο και από τη συνακόλουθη απαγόρευση της θήρας από τη δασική υπηρεσία. Στο τέλος συζητείται η διαχείριση της θήρας μετά τις πυρκαγιές.

Λέξεις-κλειδιά: Ελαστικότητα ζήτησης, κυνηγοί, διαχείριση θήρας, πυρκαγιές, Ελλάδα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά άρθρα